Privacy

De onderwerpen die tijdens de behandeling aan bod komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld, waarmee uw privacy is gewaarborgd. Deze geheimhoudingsplicht is onder meer geregeld in de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Er wordt dus ook geen informatie aan derden verstrekt zonder dat u daarvoor uw toestemming heeft gegeven, o.a. aan bedrijfsarts of juristen. In dat geval bepaalt u mede welke informatie wordt verstrekt.

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht het aangaan van een behandelovereenkomst, waarin u zich goed kunt vinden en waarmee u kunt instemmen.

De Wet Persoonsgegevens regelt onder meer het recht op inzage in uw dossier , dat in principe eigendom van de behandel instelling is.

Voorts is wettelijk geregeld dat het behandeldossier na beƫindiging van de psychotherapie / behandeling nog 15 jaar bewaard blijft, tenzij u een schriftelijk verzoek tot vernietiging indient.